loading image
互动
最近评论
博客快捷键
shift
K
关闭快捷键功能
shift
A
打开中控台
shift
M
播放/暂停音乐
shift
D
深色/浅色显示模式
shift
S
站内搜索
shift
R
随机访问
shift
H
返回首页
shift
F
友链鱼塘
shift
L
友链页面
shift
P
关于本站
智能客服与搜索

出现问题的友链

出现问题的友链

为了避免友情链接页面内容过多的问题,出现问题的友链和失效(例如证书过期)均移动到这个页面。请各位建站时注意保持站点的可访问性,避免被巡检时标记为异常。

出现问题的友链

出现问题的友链(会有一次复查机会)

被移动到这里的友链有一次复查机会,如果仍然无法访问,将移动到不在复查列表。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
- name: Hieroglyphs #无法访问
link: https://hieroglyphs.top/
avatar: https://p.zhheo.com/gcqqW625790981693536477272.png!cover
descr: 世不患无才,患无用之之道
- name: 阿歪 #单方面被删除友链
link: https://waimiao.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/qz4gYp23390181705894653422.png!cover
descr: 见天地 观众生 识吾身
- name: "1585" #无法访问
link: https://blog.1585.top/
avatar: https://p.zhheo.com/NCueCD21190481713233531295.png!cover
descr: 记录美好,分享精彩
- name: Jayhrn #证书过期
link: https://blog.jayhrn.com/
avatar: https://p.zhheo.com/y97vpt21090881660034350176.jpg!cover
descr: 念念不忘,必有回响
- name: 虫不知喔 #无法访问
link: https://blog.ssycs.com/
avatar: https://p.zhheo.com/zB7LON23691081664811456595.jpg!cover
descr: 我要的正能量会发光!
- name: Pblood #无法访问
link: https://pblood.com/
avatar: https://p.zhheo.com/eapYss23590681655803295259.jpg!cover
descr: 我记住了他的气味、他的样子、他的声音,但我始终不知道他的名字。
- name: 三岁 #证书过期
link: https://www.hcceo.com.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/2023ff45f06c05d8cbd4ba6061a25bdb5b27013401.png!cover
descr: 安卓搞机爱好者
- name: 倦伏 #无法访问
link: http://blog.juanfu.cc/
avatar: https://p.zhheo.com/202332d91d2335bc8c9432acf85a44280dfb213201.png!cover
descr: 一个不知名理想主义者

- name: shark-Gao #无法访问(停站)
link: https://gaoziman.github.io/
avatar: https://p.zhheo.com/R2VrAx22090381679450660491.jpg!cover
descr: 通过代码实现财富自由
- name: 王同学 #无法访问
link: http://www.wxz666.icu/
avatar: https://p.zhheo.com/IJTMZ625190381680140931562.jpg!cover
descr: 须知少时凌云志,曾许人间第一流
- name: 小漁头 | 小戴 #无法访问
link: https://blog.dai2yutou.space/
avatar: https://p.zhheo.com/DwcQmR22990481680600989042.jpg!cover
descr: 来日方长发,何惧车遥马慢😎
- name: HimiCos #无法访问
link: https://blog.himicos.cc/
avatar: https://p.zhheo.com/83StKf23490481681728454973.webp!cover
descr: 生活不能没有音乐~
- name: Lmx0 #无法访问
link: https://www.lmx0.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2023c7611f7eda22c0517c4bc5972045b3f7035802.png!cover
descr: 学如逆水行舟,不进则退。

- name: 虹色轨迹🌠 #无法访问
link: https://ovoz.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/cD5FJk25090781688358230258.jpg!cover
descr: 做一颗星星,有棱有角,黑暗中闪闪发光🍭🍭🍭
- name: Cisyam #无法访问
link: https://manamn.space/
avatar: https://p.zhheo.com/lGJ6YD24790781689738227342.jpg!cover
descr: 分享思想,留下痕迹
- name: 土豆 #单方面被删除友链
link: https://www.tdouguo.com/
avatar: https://p.zhheo.com/MBfqem23190781689738331249.jpg!cover
descr: 专注互联网与Unity游戏开发的技术分享博客
- name: xiaoger #证书过期
link: https://xiaoger.top/
avatar: https://p.zhheo.com/64phl325090781690517270997.png!cover
descr: 个人学习和分享壁纸的博客
- name: 𝙃𝙖𝙤𝙧𝙖𝙣𝙕𝙞𝙣𝙜 #无法访问
link: https://blog.haoranzing.top/
avatar: https://p.zhheo.com/TyZHEl21090881691978410862.png!cover
descr: 天空没有极限,我的未来无边!
- name: 小林 #无法访问
link: https://blog.lucksss.com/
avatar: https://p.zhheo.com/njPAVE22490981693535844496.png!cover
descr: 我们总是在相同的路上 却看到了不同的风景
- name: 晓星浩 #无法访问
link: https://blog.hyosungho.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/NZiwbl21690981693794076165.png!cover
descr: 热爱科技,热爱生活.
- name: 厕所干饭人 #无法访问
link: https://bkz.asia/
avatar: https://p.zhheo.com/mK6F5x23091181699416210969.png!cover
descr: 有钱终成眷属,没钱亲眼目睹
mail: dengsj2010@88.com

- name: 一人の境 #无法访问
link: https://blog.holic-x.com/wv-blog/
avatar: https://p.zhheo.com/8oIo1L23990281645407999214.jpg!cover
descr: Carpe Diem ~
- name: Jer #无法访问
link: https://blog.jersite.gq/
avatar: https://p.zhheo.com/2022dc1e3e9a857b85b44f27bd75c9ccd75f125512.png!cover
descr: 人生没有彩排,只有现场直播,所以做最好的自己。
- name: Gahotx #证书过期
link: https://gahotx.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/e2ENjh21891281638929058895.jpg!cover
descr: Don’t repeat yourself
- name: 麦田 #无法访问
link: https://nieva.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/3ATdTL23091181701057810279.png!cover
descr: 麦田网关,nieva-gateway
- name: 梦无念 #无法访问
link: https://nodream.work/
avatar: https://p.zhheo.com/ikmHzZ22291181701323602616.png!cover
descr: 悠闲自由的小站

- name: 小破站 #无法访问
link: https://syml.online/
avatar: https://p.zhheo.com/GfxtZP23590181705894715598.png!cover
descr: 蓬生麻中,不扶自直
- name: 卓沃 #证书过期
link: https://zoowos.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/kSbWH123090481712469630770.png!cover
descr: 技术和资源,一站完成
- name: XiaoFan #无法访问
link: https://blog.fanwu.link/
avatar: https://p.zhheo.com/72aeYI24990281707123169913.png!cover
descr: 分享知识与生活

- name: 团团生活志 #无法访问
link: https://t-t.live/
avatar: https://p.zhheo.com/YpEwhd24990581652955109284.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/YpEwhd24990581652955109284.jpg!cover
descr: 爱生活 爱分享
- name: 咸鱼の自留地 #证书过期
link: https://konnichiwa.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/4X5e0W21690581684389856058.jpg!cover
descr: 一个什么都写的博客~

- name: 北秋 #无法访问
link: https://beiqiu.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2xHja223091281703383350940.png!cover
descr: 慢慢来,会很快

- name: Beerlee #无法访问
link: https://blog.beerlee.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/VZiguu23790381709628397270.png!cover
descr: 明辨笃行
- name: 林中静月下仙 #单方面被删除友链
link: https://www.llis.cc/
avatar: https://p.zhheo.com/20225280ac7e658111382caa70d509cf741d092312.png!cover
descr: 我们注定会变成另一个人
- name: initcool #单方面被删除友链
link: https://blog.nmslwsnd.com/
avatar: https://p.zhheo.com/f6b25b9572acfdc1e4cdd2f7ab5626942d683e50.png!cover
descr: 打倒了100个四大魔公的男人!
- name: 爱笑的Gao #无法访问
link: https://manamn.space/
avatar: https://p.zhheo.com/heGY7Z25890581652170198956.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/0woFVK25890581652170378109.jpg!cover
descr: 通过代码实现财富自由
- name: 刘童鞋 #证书过期
link: https://blog.itliujia.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/xYqwjN24390681654667383001.jpg!cover
descr: 记录生活的美好与历程
- name: 子豪 #无法访问
link: https://www.zhaozihao.love/
avatar: https://p.zhheo.com/2022b721f503812dfd1d83a32fa9401e4bd2233611.png!cover
descr: 一名前端小码农
- name: LUVD #无法访问(停站)
link: https://luvd.me/
avatar: https://p.zhheo.com/BpYcfx24690381678520746462.jpg!cover
descr: 一个不常更新的博客
- name: COKI资源 #证书过期
link: https://caokai.work/
avatar: https://p.zhheo.com/bXZ3TT20890781688358608767.jpg!cover
descr: 岁月婉约了一切,不灭的青春,澄澈的蓝天,以及年少的我们。
- name: 宏的自留地 #无法访问
link: https://szraz.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/i9BDeB22890781658226268132.jpg!cover
descr: 好折腾的初中生
siteshot: https://p.zhheo.com/eLvzh424290781658368302962.jpg!cover
- name: 囍楽云 #证书过期
link: https://xuan.ddwoo.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2022fac324a8e3ccd9a713837a4697a4c54a304411.png!cover
descr: 囍楽云博客
- name: 夜霞 #无法访问
link: https://moonxia.top/
avatar: https://p.zhheo.com/202252e93c274f6aeea7954e3d67175ae373055312.png!cover
descr: 实践是检验真理的唯一标准。
- name: 温落阁 #无法访问
link: https://www.youngwen.com/
avatar: https://p.zhheo.com/jEZVCi24290881660733682331.jpg!cover
descr: 这里是小温的部落阁
- name: Kylin #无法访问
link: https://www.codekylin.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/a498714dd645342ab9705e1881b77a04f9b21831.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/yfCErM21990481618973419282.jpg!cover
descr: 学习不易,努力努力~
- name: WUYONGZHI #无法访问
link: https://wuyongzhi.top/
avatar: https://p.zhheo.com/b0bf06596d732cef940f986f176fc696dfd98809.jpg!cover
descr: 如果不是为了余生安稳谁愿意颠沛流离
- name: Albert #无法访问
link: https://blog.lingyf.com/
avatar: https://p.zhheo.com/mzFilB25591181638261595417.png!cover
descr: 逆水行舟,不进则退
- name: seeseeu #证书过期
link: https://seeseeu.top/
avatar: https://p.zhheo.com/05140691e5ecd6916c5993199429bbe72bc7ed10.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/evkUOo25190481618973751787.png!cover
descr: 人生如水,越淡越真

- name: HuRan #无法访问
link: https://blog.huran.xyz/
avatar: https://p.zhheo.com/OksDZG20391281640625363581.jpg!cover
descr: 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
- name: YimooRua #证书过期
link: https://blog.yimoorua.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2022db4efc4b5cbd68a6ac5439bad231da11305511.png!cover
descr: 只会一点前端的屑
- name: 京墨博客社区 #无法访问
link: http://yaoyaoman.cn/blog/
avatar: https://p.zhheo.com/Xnbxzx24090381615037680507.png!cover
descr: 努力打造中国顶级黑科技公司
- name: 胖二十 #单方面被删除友链
link: https://pangershi.com/
avatar: https://p.zhheo.com/2022368553694cb2c0ba313c85684da3a290271712.png!cover
descr: 不秃头,无格子衫,擅长复制粘贴的正经程序猿
- name: Jialuo Chen #单方面被删除友链
link: https://chenjialuo.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/I40OL921890581683259278134.jpg!cover
descr: Jialuo Chen 的个人主页
- name: 零奇 #单方面被删除友链
link: http://www.zyskys.com/
avatar: https://p.zhheo.com/FTf7o621091281609300150364.png!cover
descr: 喜欢视频创作的程序猿
- name: Ahao #无法访问
link: https://www.ahao.homes/
avatar: https://p.zhheo.com/Ds3toV25190781689738171688.png!cover
descr: Ahao的小博客
- name: LuckyWangXi #无法访问(停站)
link: https://wangxi.online/
avatar: https://p.zhheo.com/2022e0318eef0c0095a2a6fe39b571de8f6f151912.png!cover
descr: 尝试博客,无限进步!!
- name: wjlin0 #单方面被删除友链
link: https://wjlin0.com/
avatar: https://p.zhheo.com/7BX03b20891081696730648943.png!cover
descr: 一个辣鸡的网络技术爱好者
- name: 滑稽 #无法访问
link: https://huajibk.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/cDSxby22590381616321305906.jpg!cover
descr: 萌新的技术博客
- name: 顾思维 #无法访问
link: https://aoswi.com/
avatar: https://p.zhheo.com/waKgK424090281612689760244.jpeg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/EODPtx22190481618972761088.jpeg!cover
descr: 苟且的远方没有诗
- name: Just #无法访问
link: https://blog.just-null.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/b3wPFU24490181610030204935.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/n9eAgO25590481619592655894.jpeg!cover
descr: 来,你帮我看个bug
- name: Random Forest #无法访问
link: https://blog.micomint.top/
avatar: https://p.zhheo.com/tNBjaB24390481618802023106.jpg!cover
descr: 平凡的脚步也可以走出伟大的行程
- name: HopeLight #无法访问
link: https://ranas.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/HBL6fM25990481617380579178.png!cover
descr: 生亦何欢,死亦何苦
- name: Jesse #无法访问
link: https://findjesse.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/b8bb87fab94b621c2a324f5016facfdf7c0b5918.jpeg!cover
descr: 抓住当下
- name: imagine #无法访问
link: https://www.imagineblog.host/
avatar: https://p.zhheo.com/D3NMom21590881628672535112.jpg!cover
descr: 随笔记录
- name: 百般美好 #无法访问
link: https://ply.cool/
avatar: https://p.zhheo.com/0b644ee13898ac3670aaea1eb2552f84d258a045.jpeg!cover
descr: 山有扶苏,隰有荷华
- name: Alex #证书过期
link: https://alexcld.com
avatar: https://p.zhheo.com/76df07a75cc8a0e8879696fc4fb785c216decf58.jpg!cover
descr: children don't lie
- name: 常瑞 #无法访问
link: https://lp.blog2009.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/TED2sr21590281644576135793.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/iUvAdG24390281644576163652.jpg!cover
descr: 不折腾就退步
- name: 呆逼 #无法访问
link: https://blog.keepdai.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/IN64tD24090181610675740935.png!cover
descr: 一个初中生的博客
- name: ChenShang #无法访问
link: https://cn.weikecc.top/
avatar: https://p.zhheo.com/0V1aAY23290781626675032790.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/Y8rneo24190781626675221329.jpg!cover
descr: 做生活的船夫
- name: 报刊-keep walking #无法访问
link: https://www.baokan0.com/
avatar: https://p.zhheo.com/BWUS1n22190681656569841116.jpg!cover
descr: 岁月不回头,且行且珍惜。
- name: Ln #无法访问
link: https://weilining.cf/
avatar: https://p.zhheo.com/4jMaRD21990181611242119020.png!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/K6Wxdh24590481618973805421.png!cover
descr: 时不我待
- name: PluShine #无法访问(停站)
link: https://plushine.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/eb394cef2e71c75e6b54cb55163f0b77a7916148.jpg!cover
descr: XJHui's Blog
- name: 流恋 #无法访问(停站)
link: https://yuanyuanzi.gitee.io
avatar: https://p.zhheo.com/S5gRlM22591081633352125904.jpg!cover
descr: 分享教程与生活
- name: evrStr #无法访问(停站)
link: https://evrstr.cc/
avatar: https://p.zhheo.com/9be10b963e5b4de8bfb6fc73bb6010ae85867911.png!cover
descr: 好好学习,天天向上!
- name: 可以清心 #无法访问
link: https://www.keyiqingxin.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/XRVWur24990981630563349145.jpg!cover
descr: 日夜颠倒头发少,单纯好骗恋爱脑~
- name: FiveFire #无法访问(停站)
link: https://fivefirex.vercel.app/
avatar: https://p.zhheo.com/a34Qr422890181642643248549.jpg!cover
descr: 啥也不会的菜鸟,开发编程
- name: Yのケイ #无法访问
link: https://www.aprilcherryblossom.top/
avatar: https://p.zhheo.com/5FruiR24590381615863705287.jpeg!cover
descr: 我喜欢下雨,因为它能够带来天空的味道
- name: Jason #无法访问
link: https://freeaas.com/
avatar: https://p.zhheo.com/yoVzxw24290881659410502409.jpg!cover
descr: 曲终人散皆是梦,繁华落尽一场空
- name: 天昕 #证书过期
link: https://sutianxin.top/
avatar: https://p.zhheo.com/3C9tRh25690381615010636998.png!cover
descr: 往者不谏 来者可追
- name: 银河小徐 #无法访问(停站)
link: https://hasaik.com/
avatar: https://p.zhheo.com/2a283dbcd9d04be9ed8fb9595ddd07bcc5131f39.jpg!cover
descr: 简单不先于复杂,而是在复杂之后。
- name: 天泽岁月 #无法访问(停站)
link: https://surpsec.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/a650d74738427df0896c81eaac8c3de1dd255b27.jpeg!cover
descr: 宁静以致远!
- name: 今年勇 #无法访问
link: https://www.jnylife.com/
avatar: https://p.zhheo.com/sDyhW525391281638520793565.jpg!cover
descr: 期待你的光临!
- name: DeCheng #无法访问
link: http://cyolc932.fun/
avatar: https://p.zhheo.com/2022df664f39f38ce7ba6f4d8512686b3933252310.png!cover
descr: 一个菜鸟的笔记
- name: 凡尘纪 #无法访问(停站)
link: http://hesifan.top/
avatar: https://p.zhheo.com/0L7VZk23390381615261113712.jpg!cover
descr: 念念不忘 必有回响

- name: Polymather #无法访问
link: http://polymather.cn:8
avatar: https://p.zhheo.com/2022b02b9052a611b08a78e19c8d4ca42516253710.png!cover
descr: HELLO WORLD!
- name: 鲨鱼辣椒 #无法访问
link: http://lilhu-coppa.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2022991eee9ab0a09da590414d1cf626b638151512.png!cover
descr: Keep real.
- name: DeCheng #无法访问
link: https://hexo.dc6.fun/
avatar: https://p.zhheo.com/2023b68e54e15e9dc53d085ba3cfc639fc18113201.png!cover
descr: 已持续稳定运行数年载的小破站
- name: Teror #无法访问
link: https://blog.trfox.ml/
avatar: https://p.zhheo.com/1gnd3A21190581651626251098.jpg!cover
descr: 方寸之间,深不见底
- name: 黑石 #无法访问
link: https://www.heson10.com/
avatar: https://p.zhheo.com/c4382e539d64fdd27c11961aca62984002740646.png!cover
descr: 人生在勤,不索何获
postlink: https://www.heson10.com/archives/
- name: Sun Boy #无法访问
link: https://sunboy.ltd/
avatar: https://p.zhheo.com/G4kEsA24790481619623967010.jpg!cover
descr: 一个不有趣的网站
- name: Xc #无法访问(停站)
link: https://6ing.xyz/
avatar: https://p.zhheo.com/QvyR8M23291081635339872765.jpg!cover
descr: 欢迎你的访问
- name: BOY-WDY #无法访问
link: https://boyblog.pages.dev/
avatar: https://p.zhheo.com/TCT4J420591081665132365696.jpg!cover
descr: Good Job!
- name: UTS #无法访问
link: https://blog.uts.ski/
avatar: https://p.zhheo.com/jGvkkz24891081633352328135.jpg!cover
descr: UTS’s Blog
tag: HA
- name: LyShark #无法访问
link: https://blog.lyshark.com/
avatar: https://p.zhheo.com/20230909e80d7b04cf0dcab4254776968f7e213401.png!cover
descr: 道,可道,非常道;名,可名,非常名。—— 老子《道德经》
- name: WUMOER #无法访问
link: https://wumoer.com
avatar: https://p.zhheo.com/cT3w0m25390681624528193982.jpg!cover
descr: 每个人都在与人生苦战
- name: YlovexLN #无法访问
link: https://nexmoe.ylovexln.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/dfad1685a585a12a845ec11e6e38b1c81e7b3844.png!cover
descr: 井底之蛙,虽不知大海之宽阔,却知晓天空之蓝!
- name: 小妖精 #无法访问(停站)
link: http://www.xyjwangluo.com/
avatar: https://p.zhheo.com/6kQQ3421590981663642095926.jpg!cover
descr: 一个专注互联网最新资源免费分享的个人独立博客,免费下载各种源码,教程技术。
- name: 远方 #无法访问(停站)
link: https://www.showydream.com/
avatar: https://p.zhheo.com/09r3Pn24291181636532322396.jpg!cover
descr: 好记性不如烂笔头
- name: 乐设网 #无法访问
link: https://www.456pic.com/
avatar: https://p.zhheo.com/202344dba18b99029c18d441abde067459d0241702.png!cover
descr: 国内专业设计师资源学习交流交互平台 - 看设计文章,找软件资源,找灵感素材,尽在乐设网!
- name: 泰戈尔 #无法访问
link: https://www.iftiger.com/
avatar: https://p.zhheo.com/Q0FVkL22590581620010465007.jpg!cover
descr: 智慧成就科技,科技改变生活
- name: 小城故事 #无法访问
link: https://www.webxc.ml/
avatar: https://p.zhheo.com/YZXQq320490281644576064159.jpg!cover
descr: 欢迎来到小城故事!
- name: Aohui #无法访问(停站)
link: https://aohuiliu.fun/
avatar: https://p.zhheo.com/iDaqzA24590581651721865408.jpg!cover
descr: 记录学习,记录生活。
tag: HA
- name: 凡凡 #无法访问
link: https://blog1.awa1.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/9bUjmn23990581683531339601.jpg!cover
descr: 静以修身,俭以养德
- name: 小朋同学 #无法访问
link: https://blog.vip88.email/
avatar: https://p.zhheo.com/Xo7PR723990481681379739994.jpg!cover
descr: 朝着诗和远方慢慢走去
- name: TeleGalaxy #无法访问
link: https://tblog.life/
avatar: https://p.zhheo.com/UISyzn24090381678159240763.jpg!cover
descr: NodeJs | Python | 折腾
- name: 喵先森 #无法访问
link: https://knightblueice.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/2023bab715a0ccb41bad63d81aba059c6dd4191902.png!cover
descr: 新的开始,新的征程!
- name: 方糖 #无法访问
link: https://www.iftft.com/
avatar: https://p.zhheo.com/2023f3a251c612718f642be13972b23745c6171802.png!cover
descr: 方糖(FangTang)世界
- name: GTC #证书过期
link: https://gtcblog.js.cool/
avatar: https://p.zhheo.com/2023724bfb3b66a53cbc03e4ee1b9e8522b7155401.png!cover
descr: This is my blog!
- name: kwobron #无法访问(停站)
link: https://www.acozycotage.net/
avatar: https://p.zhheo.com/2023895e2b8a46f9cb8b83e5739e74a68c95014101.png!cover
descr: 寄言燕雀莫相唣,自有云霄万里高 🍭🍭🍭
- name: 丞子 #无法访问(停站)
link: https://chengzi516.github.io/
avatar: https://p.zhheo.com/20225404949282fac933a470315b929608a1213012.png!cover
descr: 记录摸鱼的每一天
- name: "False" #无法访问
link: http://blogcn.ml/
avatar: https://p.zhheo.com/202250b1d6a2eee27635f217f90ddd3d10ae070811.png!cover
descr: 生活就是一个游乐场,它会让你开心,也会让你焦虑,也会让你悲痛…
- name: CtrlCherry #无法访问(停站)
link: https://ctrlx.life/
avatar: https://p.zhheo.com/MDNWoF21890881659412038445.jpg!cover
descr: 什么都无法舍弃的人什么都无法改变
- name: 墨初 #无法访问
link: https://www.mochu.co/
avatar: https://p.zhheo.com/HOZNw724690281644906046355.jpg!cover
descr: 记录生活
- name: Felix_Chen #无法访问
link: https://blog.felixchen0707.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/IXXKEW23090681654667850568.jpg!cover
descr: 抬头看星空

- name: By_xb #无法访问
link: https://wtnl.xyz/
avatar: https://p.zhheo.com/232633c50e3a36a5b60bbc10b3ee7105b917c145.jpg!cover
descr: 努力做一个有用的人!
- name: 𝓗𝓪𝓻𝓻𝔂 #无法访问
link: https://u.mr90.top/
avatar: https://p.zhheo.com/hEt70f21091281609142290355.jpg!cover
descr: 爱做笔记的Boo同学
- name: GPT中文社区 #无法访问
link: https://bydzy.com/
avatar: https://p.zhheo.com/yxfQxP21390381678159153442.jpg!cover
descr: ChatGPT中文社区,OpenAI中文网,ChatGPT社区,ChatGPT技术论坛。这里有专业的开发人员和爱好者,致力于推动OpenAI发展,并分享最新的技术进展和应用案例。
- name: YML #无法访问
link: https://menglei.xyz/
avatar: https://p.zhheo.com/e65022985d70bbb4c587292917d007c3754f8c47.jpg!cover
descr: 恭喜你发现新大陆!!BINGO!
- name: 途中的树 #单方面被删除友链
link: https://zkpeace.com/blog-cn/
avatar: https://p.zhheo.com/D0NPeP23290681622799932070.jpg!cover
descr: 走出自己的傲慢,承认自己的局限。
- name: SeerSu #无法访问(停站)
link: https://seersu.me/
avatar: https://p.zhheo.com/2022d34b68e98127f451dfc7dcb58307cb99080511.png!cover
descr: 留给自己一片大陆,把无垠的海洋留给飞鸟和大鱼。
- name: Hieroglyphs #无法访问
link: https://blog.hieroglyphs.top/
avatar: https://p.zhheo.com/nXBTGW24190581684916441814.jpg!cover
descr: Thoughts come and go quickly, occasionally stopping here.
- name: 阿醒的学习探索 #无法访问
link: https://blog.wakehuang.com/
avatar: https://p.zhheo.com/akSR3j21790781688437937590.jpg!cover
descr: 分享AI科技,人生体验和认知成长。

- name: Lanbin #证书过期
link: https://lib.lanbin.top/
avatar: https://p.zhheo.com/grTdA024190781689232781386.jpg!cover
descr: 一名初中生的日常生活日记~

- name: 好摄之徒 #无法访问
link: http://ca76b534.styjs.top/
avatar: https://p.zhheo.com/BjnmRE25090681686109550745.jpg!cover
descr: 欢迎一起学习
- name: Fan #无法访问
link: https://blog.fanwu.link/
avatar: https://p.zhheo.com/5buv2j21490881691473334284.png!cover
descr: 我的个人日记
- name: Soulxyz #无法访问友链页面 https://blog.soulxyz.top/friends.html
link: https://blog.soulxyz.top/
avatar: https://p.zhheo.com/VCNF8Z24190881692848081614.png!cover
descr: 不要让时代的悲哀 成为你的悲哀
- name: 大胡子 #证书过期
link: https://www.jakehu.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/TsR55V23190681624528291967.png!cover
descr: 记录你我,分享精彩
- name: 灵香轩 #证书过期
link: https://www.lavenderdh.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/iXjFW120891181636958708610.jpg!cover
descr: 浩瀚众星,皆降为尘
- name: 轨道兔 #无法访问(停站)
link: https://jinyu.host/
avatar: https://p.zhheo.com/NLOFkX20390881661082303157.jpg!cover
descr: 为我自己,为友与仇,人与兽,爱者与不爱者。
- name: tsuki #无法访问
link: https://tsuk1.com/
avatar: https://p.zhheo.com/h766yO22290881661828662003.jpg!cover
descr: 悟已往之不谏,知来者之可追
- name: 清徐 #无法访问 影响我不开启公众号
link: https://blog.qingxu.live/
avatar: https://p.zhheo.com/fdab2faf83a52674757ada9a59ce0fd4928ca339.png!cover
descr: 人生如逆旅,我亦是行人
- name: 知更 #证书过期
link: https://www.wrp.cool/
avatar: https://p.zhheo.com/bmRjdZ21290681654667712406.jpg!cover
descr: 知道要更新,知道要进步
- name: 小简 #无法访问
link: https://blog.ideaopen.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/4xIkVN25090481650117050737.jpg!cover
descr: 专注Java及其他计算机技术、互联网技术教程。
- name: San’qi #无法访问(停站)
link: https://www.qblog.cc/
avatar: https://p.zhheo.com/gKBGrT25790981663034517907.jpg!cover
descr: 坚持是对平庸最好的打击!
- name: 今夕何夕兮 #证书过期
link: https://www.ginc.site/
avatar: https://p.zhheo.com/KLTF6G25890981664417278532.png!cover
descr: 今夕何夕,尽三千繁华,见此良人,皆虚梦一场。
- name: king #无法访问
link: https://king-cc.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/20229f147991d46aea07a1a86743a355d91f020811.png!cover
descr: 欢迎留下足迹~


- name: 柒比叁 #无法访问
link: https://www.7b3.org/
avatar: https://p.zhheo.com/15c8681e1fa56a4d88909e88006e0f9d6b961351.png!cover
descr: 救赎之道,就在其中
- name: 呓语 #无法访问
link: https://blog.zhaozeyu.top/
avatar: https://p.zhheo.com/6nvU5y22490381679676624051.jpg!cover
descr: ⭐少年的肩应该担起草长莺飞⭐
- name: Bgemini #无法访问(停站)
link: https://www.xieyong.cc/
avatar: https://p.zhheo.com/oiUBt825890381677935158023.webp!cover
descr: 光荣在于平淡,艰巨在于漫长!
- name: 曦凪xizhi~ #无法访问
link: https://www.xi-zhi.xyz/
avatar: https://p.zhheo.com/hPs4qY25590681685930995213.jpg!cover
descr: 互联网中的一片轻舟
- name: WLOG #无法访问
link: https://f.g6i.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/kqoCZl23790781688868157575.jpg!cover
descr: Life goes on.
- name: Cartafi #无法访问
link: https://www.startly.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/XtSDV325390481682125733304.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/t1JQt323590481682125715796.jpg!cover
descr: 互联网中的寂静之地
tag: 技术
time: 2023-12-23
month: 8
vip: 80
- name: 陌颜小站 #无法访问
link: https://blog.asever.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2022f00c9e9ada4a6e7f71bb19078a885f48150612.png!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/mNG7AN20990581685326509009.jpg!cover
descr: 愿永不忘初心!
tag: 技术
time: 2024-04-29
month: 8
vip: 80
- name: gejianya #无法访问(停站)
link: https://jianya.shop/
avatar: https://p.zhheo.com/20224a83528a72760f90f27582cb33f4b7c2262810.png!cover
descr: 分享电商产品知识,增进产品设计和思维
- name: 胖田儿 #无法访问(停站)
link: https://www.pangtianer.com/
avatar: https://p.zhheo.com/2022ef026c0b3fd8f363b918915a67b60e80272812.png!cover
descr: 一个很有意思的小胖墩的个人博客
- name: 序炁 #无法访问
link: https://www.ordchaos.com/
avatar: https://p.zhheo.com/2022ecc16c9ced1250ec18b447f988dfadcc052812.png!cover
descr: A dragon that born in the Order and Chaos.
- name: 字节君 #无法访问
link: https://blog.lvbyte.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2023893eafc0d93fa5b37e5eab4d839f24cd190502.png!cover
descr: 热爱漫无边际,生活自有分寸
- name: 祈楠 #无法访问
link: https://www.praynan.com/
avatar: https://p.zhheo.com/3mqNku25390781688358173880.jpg!cover
descr: 全网优质资源分享平台
- name: 齐下无贰 #无法访问(停站)
link: https://weidows.gitee.io
avatar: https://p.zhheo.com/mOoqKL22690281613699546098.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/2XWVVe20690781626675306294.jpg!cover
descr: ただ Weidow's Website だけ
- name: 公爵书房 #单方面被删除友链
link: https://blog.gjcloak.top/
avatar: https://p.zhheo.com/jhb2Eu23290681655691452046.jpg!cover
descr: 以指键之轻,承载知识之重
tag: HA
- name: CasecoRI #证书过期
link: https://www.casecori.top/
avatar: https://p.zhheo.com/m0YrDy20690681656569646784.jpg!cover
descr: 高智熵博主
- name: 心流 #证书过期
link: https://blog.panghai.top/
avatar: https://p.zhheo.com/nS562421790881661418497762.jpg!cover
descr: 保持谨慎,保持乐观
- name: 一川 #无法访问
link: https://blog.molipre.com/
avatar: https://p.zhheo.com/e3c25999d330f846f0dbc9b375c4639b47ed8f38.jpg!cover
descr: 读万卷书,行万里路
- name: 小胖墩er #证书过期
link: https://chubbyduner.top/butterfly/
avatar: https://p.zhheo.com/N2cyfv24991281640153989757.jpg!cover
descr: 迟到总比不到的好,所以好好加油吧。
- name: Patrick #无法访问
link: https://zhang_shaolong.gitee.io/
avatar: https://p.zhheo.com/0C4kci23391181635764433240.jpg!cover
descr: 理想主义的少年永远不会被现实招安。
- name: 程序员云天 #证书过期
link: https://nwjshm.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/yPT0DL22890881661478508506.png!cover
descr: 记录从程序员到大牛的过程
- name: 会飞的鱼 #证书过期
link: https://qiandao.space/
avatar: https://p.zhheo.com/20225a69d8a36a4f0c62e11b4b91c29a1c17160211.png!cover
descr: 我欲乘风归去,不留半点痕迹
- name: 怕冷爱上雪 #无法访问
link: https://blog.4t.pw/
avatar: https://p.zhheo.com/20227eb27e7ee036d42a56627628e9c8f91e234811.png!cover
descr: 千里之行,始于足下。
- name: Echocbx #证书过期
link: https://uu.sssu.us/
avatar: https://p.zhheo.com/xdOyWI20990781688358549138.jpg!cover
descr: 欢迎光临异次元
- name: Chinyuan Tai #无法访问
link: https://blog.knlde.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/202315af46147f55a6e117f0a616ecaf0df6132102.png!cover
descr: 开源改变世界
- name: wuxin0011 #无法访问
link: https://wuxin0011.github.io/
avatar: https://p.zhheo.com/NucSdk24390581684724683550.jpg!cover
descr: 硅步以致千里,至今每个爱学习的你
- name: 程序员小波 #无法访问
link: https://devb.top/
avatar: https://p.zhheo.com/kC5Y8y24890681686205308270.jpg!cover
descr: 技术交流分享博客
- name: 枢衡 #无法访问
link: https://blog.krahsu.top/
avatar: https://p.zhheo.com/rfHMtF24290781689738102204.jpg!cover
descr: 我等待着,有彗星出现,狂风乍起
- name: 小张同学 #证书过期
link: https://www.blog.xiaozhangstu.com/
avatar: https://p.zhheo.com/hEOYsf21890781690190718109.jpg!cover
descr: 小张的进步记录
- name: 小峰同学 #无法访问
link: https://blog.errui.cc/
avatar: https://p.zhheo.com/NI10hv24190981693536341189.png!cover
descr: 热爱可抵漫长岁月
- name: Mr.An #证书过期
link: https://blog.anqin.cc/
avatar: https://p.zhheo.com/Oxi31K20591081697516765361.png!cover
descr: 种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。
- name: 小佑前端 #证书过期
link: https://lordblog.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/sCMxqO25090781626848210411.jpg!cover
descr: 学而不厌 不耻下问
- name: MrZeFr #无法访问
link: https://blog.mrzefr.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/O35HOG22090681654187900371.jpg!cover
descr: Hello World
- name: 小染笔记 #无法访问
link: https://xrr.org.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/LXyuLi21091281701839650187.png!cover
descr: 不必借光而行,你我皆是星辰
tag: HA
- name: 强军搜索 #证书过期
link: https://www.qiangjun.net/
avatar: https://p.zhheo.com/6HvOKO22391281702283423768.png!cover
descr: 互联网软件资源、技术教程分享
- name: 归途的秘密基地 #证书过期
link: https://halo.qq-channel.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/fXpPTS21690281708746016529.png!cover
descr: 科技,无限想象!
- name: 松鼠 #单方面被删除友链
link: https://new.oary.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/7c4b16850b2414476580a11343d7458cfc403819.jpeg!cover
descr: Hexo?嗯?不会用
- name: Yang #单方面被删除友链
link: https://www.yangkunpeng.top/
avatar: https://p.zhheo.com/90f9c373dba15bb1e60eb684cd3a3a8eb370cd03.png!cover
descr: Today is not easy
- name: 爱笑の猫 #无法访问
link: http://www.laputcat.top/
avatar: https://p.zhheo.com/LQlOPZ25391281608915173263.jpeg!cover
descr: 只会Ctrl+c,Ctrl+v的PHP初级码农
- name: 码小余 #无法访问
link: https://extheor.club/
avatar: https://p.zhheo.com/c1c9c029184b6d2c6e1424332cae157ea297a954.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/J9taG822390481618973303101.jpg!cover
descr: 把阳光装进罐子!
- name: JayantGoel #单方面被删除友链
link: http://jayantgoel001.github.io/
avatar: https://p.zhheo.com/TkiGUR25391181635764453724.jpg!cover
descr: You Know Who I Am.
- name: 孤寂无情 #单方面被删除友链
link: https://gujiwuqing.top/
avatar: https://p.zhheo.com/56fc4f8ba3544f46b19587d7250532832cb3d841.jpg!cover
descr: 热爱代码,热爱编程
- name: 凡间小狐狸 #单方面被删除友链
link: https://AIyyds.github.io/
avatar: https://p.zhheo.com/noLdOS24590881628752725327.jpg!cover
descr: 凡是过往,皆为序章
- name: 九汐 #单方面被删除友链
link: https://freeaes.com/
avatar: https://p.zhheo.com/52b7fd03364f0f5e45a94253638bfd3047779a16.jpg!cover
descr: 今天能做就不要推到明天
- name: Young Wen #单方面被删除友链
link: https://youngwen.com/
avatar: https://p.zhheo.com/sayCEG20790481619603827565.jpeg!cover
descr: 这里是小温的部落阁
- name: CheeseburgerIM #单方面被删除友链
link: https://CheeseburgerIM.space/
avatar: https://p.zhheo.com/iS0yFZ20591181636958825810.jpg!cover
descr: IMF,I’ve got a lot to learn
- name: 绒布球 #单方面被删除友链
link: https://rongbuqiu.com/
avatar: https://p.zhheo.com/gCLgBm22890281613897968093.jpeg!cover
descr: ⚗愿意做我的猫猫吗 ~
- name: LonYJ #单方面被删除友链
link: https://furrysp.top/
avatar: https://p.zhheo.com/fNQCUG24790681623120407447.jpg!cover
descr: あなたは主人公になりたいですか?
- name: LAIHSIAO #无法访问
link: http://jilins.top
avatar: https://p.zhheo.com/bvVTVW23791081634631457285.jpg!cover
descr: 琴瑟在御,莫不静好
- name: SuYi|宿仪 #单方面被删除友链
link: https://thot-null.github.io/
avatar: https://p.zhheo.com/VWufSe23790981663811617041.jpg!cover
descr: 随心写作,随缘阅读!
- name: 星日语 #单方面被删除友链
link: https://weekdaycare.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/2022db3ed70b3b9a96a09f048437dcccdb91012211.png!cover
descr: 星语日点灯
- name: 卖坚果的怪叔叔 #单方面被删除友链
link: https://cuixinxin.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/2022c6fa88a089b29d5953cf0ad7fe8a3336263611.png!cover
descr: 一枚佛系前端开发,会一丢丢摄影,喜欢折腾,爱好美食。分享点前端技巧、笔记以及各种有趣的APP和资源教程♥♥
- name: 空空 #单方面被删除友链
link: http://blog.wac.ink/
avatar: https://p.zhheo.com/20222951782dea8ee50b03efa8ff56f954e2055412.png!cover
descr: 文字向博客,记录点滴所感

评论
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果
引用到评论