loading image
互动
最近评论
正在加载中...
博客快捷键
shift
K
关闭快捷键功能
shift
A
打开中控台
shift
M
播放/暂停音乐
shift
D
深色/浅色显示模式
shift
S
站内搜索
shift
R
随机访问
shift
H
返回首页
shift
F
友链鱼塘
shift
L
友链页面
shift
P
关于本站
与数字人Heo对话

随机文章

钓鱼中...

正在发电 (8)

推荐 (34)

生活 (137)

技术 (308)

失联 (91)

友情链接页免责声明

免责声明

本博客遵守中华人民共和国相关法律。本页内容仅作为方便学习而产生的快速链接的链接方式,对与友情链接中存在的链接、好文推荐链接等均为其他网站。我本人能力有限无法逐个甄别每篇文章的每个字,并无法获知是否在收录后原作者是否对链接增加了违反法律甚至其他破坏用户计算机等行为。因为部分友链网站甚至没有做备案、域名并未做实名认证等,所以友链网站均可能存在风险,请你须知。

所以在我力所能及的情况下,我会包括但不限于:

 • 针对收录的博客中的绝大多数内容通过标题来鉴别是否存在有风险的内容
 • 在收录的友链好文推荐中检查是否存在风险内容

但是你在访问的时候,仍然无法避免,包括但不限于:

 • 作者更换了超链接的指向,替换成了其他内容
 • 作者的服务器被恶意攻击、劫持、被注入恶意内容
 • 作者的域名到期,被不法分子用作他用
 • 作者修改了文章内容,增加钓鱼网站、广告等无效信息
 • 不完善的隐私保护对用户的隐私造成了侵害、泄漏

最新文章部分为机器抓取,本站作者未经过任何审核和筛选,本着友链信任原则添加的。如果你发现其中包含违反中华人民共和国法律的内容,请即使联系和举报。该友链会被拉黑。

如果因为从本页跳转给你造成了损失,深表歉意,并且建议用户如果发现存在问题在本页面进行回复。通常会很快处理。如果长时间无法得到处理,建议联系zhheo@qq.com

出现问题的友链

出现问题的友链

如果友链出现问题会展示在这里,不再进行友链相关审查,如果已解决问题还请主动告知。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
- name: 松鼠 #8 无友链
link: https://new.oary.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/7c4b16850b2414476580a11343d7458cfc403819.jpeg!cover
descr: Hexo?嗯?不会用
- name: Yang #27 无友链
link: https://www.yangkunpeng.top/
avatar: https://p.zhheo.com/90f9c373dba15bb1e60eb684cd3a3a8eb370cd03.png!cover
descr: Today is not easy
- name: 爱笑の猫 #40无法访问
link: http://www.laputcat.top/
avatar: https://p.zhheo.com/LQlOPZ25391281608915173263.jpeg!cover
descr: 只会Ctrl+c,Ctrl+v的PHP初级码农
- name: 码小余 #跳转到广告
link: https://extheor.club/
avatar: https://p.zhheo.com/c1c9c029184b6d2c6e1424332cae157ea297a954.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/J9taG822390481618973303101.jpg!cover
descr: 把阳光装进罐子!
- name: JayantGoel #1 无友链
link: http://jayantgoel001.github.io/
avatar: https://p.zhheo.com/TkiGUR25391181635764453724.jpg!cover
descr: You Know Who I Am.
- name: 孤寂无情 #11 https://gujiwuqing.top/archive 无友链
link: https://gujiwuqing.top/
avatar: https://p.zhheo.com/56fc4f8ba3544f46b19587d7250532832cb3d841.jpg!cover
descr: 热爱代码,热爱编程
- name: 凡间小狐狸 #1 无友链
link: https://AIyyds.github.io/
avatar: https://p.zhheo.com/noLdOS24590881628752725327.jpg!cover
descr: 凡是过往,皆为序章
- name: 九汐 #9 无友链
link: https://freeaes.com/
avatar: https://p.zhheo.com/52b7fd03364f0f5e45a94253638bfd3047779a16.jpg!cover
descr: 今天能做就不要推到明天
- name: Young Wen #无友链
link: https://youngwen.com/
avatar: https://p.zhheo.com/sayCEG20790481619603827565.jpeg!cover
descr: 这里是小温的部落阁
- name: CheeseburgerIM #无友链
link: https://CheeseburgerIM.space/
avatar: https://p.zhheo.com/iS0yFZ20591181636958825810.jpg!cover
descr: IMF,I’ve got a lot to learn
- name: 绒布球 #无友链
link: https://rongbuqiu.com/
avatar: https://p.zhheo.com/gCLgBm22890281613897968093.jpeg!cover
descr: ⚗愿意做我的猫猫吗 ~
- name: LonYJ #无友链
link: https://furrysp.top/
avatar: https://p.zhheo.com/fNQCUG24790681623120407447.jpg!cover
descr: あなたは主人公になりたいですか?
- name: LAIHSIAO #地址错误
link: http://jilins.top
avatar: https://p.zhheo.com/bvVTVW23791081634631457285.jpg!cover
descr: 琴瑟在御,莫不静好
- name: SuYi|宿仪 #无友链
link: https://thot-null.github.io/
avatar: https://p.zhheo.com/VWufSe23790981663811617041.jpg!cover
descr: 随心写作,随缘阅读!
- name: 星日语 #无友链
link: https://weekdaycare.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/2022db3ed70b3b9a96a09f048437dcccdb91012211.png!cover
descr: 星语日点灯
- name: 卖坚果的怪叔叔 #无友链
link: https://cuixinxin.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/2022c6fa88a089b29d5953cf0ad7fe8a3336263611.png!cover
descr: 一枚佛系前端开发,会一丢丢摄影,喜欢折腾,爱好美食。分享点前端技巧、笔记以及各种有趣的APP和资源教程♥♥
- name: 空空 #无友链
link: http://blog.wac.ink/
avatar: https://p.zhheo.com/20222951782dea8ee50b03efa8ff56f954e2055412.png!cover
descr: 文字向博客,记录点滴所感
- name: 林中静月下仙
link: https://www.llis.cc/
avatar: https://p.zhheo.com/20225280ac7e658111382caa70d509cf741d092312.png!cover
descr: 我们注定会变成另一个人
- name: initcool
link: https://blog.nmslwsnd.com/
avatar: https://p.zhheo.com/f6b25b9572acfdc1e4cdd2f7ab5626942d683e50.png!cover
descr: 打倒了100个四大魔公的男人!
- name: 刘童鞋
link: https://blog.itliujia.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/xYqwjN24390681654667383001.jpg!cover
descr: 记录生活的美好与历程
- name: 爱笑的Gao
link: https://manamn.space/
avatar: https://p.zhheo.com/heGY7Z25890581652170198956.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/0woFVK25890581652170378109.jpg!cover
descr: 通过代码实现财富自由
- name: ShootZone
link: https://blog.roccoshi.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2022bd9a73886bca784dbdf987bae92bce4f230311.png!cover
descr: https://blog.roccoshi.top
- name: 子豪
link: https://www.zhaozihao.love/
avatar: https://p.zhheo.com/2022b721f503812dfd1d83a32fa9401e4bd2233611.png!cover
descr: 一名前端小码农
- name: 学习与生活
link: https://ql-isaac.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/35b745bf7ae1cd4562e9b709a80a77a549ded142.jpg!cover
descr: It's a beautiful day!
- name: Ice
link: https://blog.081113.xyz/
avatar: https://p.zhheo.com/20229bebbef83da06f75384a1041453ad261292612.png!cover
descr: 记录生活
- name: LUVD
link: https://luvd.me/
avatar: https://p.zhheo.com/BpYcfx24690381678520746462.jpg!cover
descr: 一个不常更新的博客
- name: COKI资源
link: https://caokai.work/
avatar: https://p.zhheo.com/bXZ3TT20890781688358608767.jpg!cover
descr: 岁月婉约了一切,不灭的青春,澄澈的蓝天,以及年少的我们。
- name: 宏的自留地
link: https://szraz.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/i9BDeB22890781658226268132.jpg!cover
descr: 好折腾的初中生
siteshot: https://p.zhheo.com/eLvzh424290781658368302962.jpg!cover
- name: 囍楽云
link: https://xuan.ddwoo.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2022fac324a8e3ccd9a713837a4697a4c54a304411.png!cover
descr: 囍楽云博客
- name: 夜霞
link: https://moonxia.top/
avatar: https://p.zhheo.com/202252e93c274f6aeea7954e3d67175ae373055312.png!cover
descr: 实践是检验真理的唯一标准。
- name: 温落阁
link: https://www.youngwen.com/
avatar: https://p.zhheo.com/jEZVCi24290881660733682331.jpg!cover
descr: 这里是小温的部落阁
- name: Kylin
link: https://www.codekylin.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/a498714dd645342ab9705e1881b77a04f9b21831.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/yfCErM21990481618973419282.jpg!cover
descr: 学习不易,努力努力~
- name: WUYONGZHI
link: https://wuyongzhi.top/
avatar: https://p.zhheo.com/b0bf06596d732cef940f986f176fc696dfd98809.jpg!cover
descr: 如果不是为了余生安稳谁愿意颠沛流离
- name: Albert
link: https://blog.lingyf.com/
avatar: https://p.zhheo.com/mzFilB25591181638261595417.png!cover
descr: 逆水行舟,不进则退
- name: seeseeu
link: https://seeseeu.top/
avatar: https://p.zhheo.com/05140691e5ecd6916c5993199429bbe72bc7ed10.jpg!cover
siteshot: https://p.zhheo.com/evkUOo25190481618973751787.png!cover
descr: 人生如水,越淡越真
- name: 上帝的笑
link: https://kevinknow.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/P2uVbJ23190781658916331562.jpg!cover
descr: 深自缄默,如云漂泊
- name: HuRan
link: https://blog.huran.xyz/
avatar: https://p.zhheo.com/OksDZG20391281640625363581.jpg!cover
descr: 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
- name: YimooRua
link: https://blog.yimoorua.top/
avatar: https://p.zhheo.com/2022db4efc4b5cbd68a6ac5439bad231da11305511.png!cover
descr: 只会一点前端的屑
- name: 京墨博客社区
link: http://yaoyaoman.cn/blog/
avatar: https://p.zhheo.com/Xnbxzx24090381615037680507.png!cover
descr: 努力打造中国顶级黑科技公司
- name: 胖二十
link: https://pangershi.com/
avatar: https://p.zhheo.com/2022368553694cb2c0ba313c85684da3a290271712.png!cover
descr: 不秃头,无格子衫,擅长复制粘贴的正经程序猿
- name: Jialuo Chen
link: https://chenjialuo.cn/
avatar: https://p.zhheo.com/I40OL921890581683259278134.jpg!cover
descr: Jialuo Chen 的个人主页
- name: 零奇
link: http://www.zyskys.com/
avatar: https://p.zhheo.com/FTf7o621091281609300150364.png!cover
descr: 喜欢视频创作的程序猿

友情链接申请

很高兴能和非常多的朋友们交流,如果你也想加入友链,可以在下方留言,我会在不忙的时候统一添加。

✅ 友链相关须知

你提交的信息有可能被修改

 1. 为了友链相关页面和组件的统一性和美观性,可能会对你的昵称进行缩短处理,例如昵称包含博客XX的XX等内容或形式将被简化。
 2. 为了图片加载速度和内容安全性考虑,头像实际展示图片均使用博客自己图床,所以无法收到贵站自己的头像更新,如果有迫切的更改信息需求,请在本页的评论中添加。
 3. 为了保证鱼塘能够正确抓取文章,所有的友链链接要求为博客主页链接,而不是个人主页链接。

我的友链信息

 1. 我的名称:张洪Heo
 2. 网站地址:https://blog.zhheo.com/
 3. 描述:分享设计与科技生活
 4. 头像:https://bu.dusays.com/2022/12/28/63ac2812183aa.png
1
2
3
4
- name: 张洪Heo
link: https://blog.zhheo.com/
avatar: https://bu.dusays.com/2022/12/28/63ac2812183aa.png
descr: 分享设计与科技生活
1
2
3
4
5
- name: 张洪Heo
link: https://blog.zhheo.com/
avatar: https://bu.dusays.com/2022/12/28/63ac2812183aa.png
descr: 分享设计与科技生活
siteshot: https://bu.dusays.com/2023/03/03/6401bcbf1d33b.webp
1
2
3
4
5
6
- {
title: '张洪Heo',
intro: '分享设计与科技生活',
link: 'https://blog.zhheo.com/',
image: 'https://bu.dusays.com/2022/12/28/63ac2812183aa.png'
}
1
2
3
4
5
6
7
8
{
"title": "张洪Heo",
"avatar": "https://bu.dusays.com/2022/12/28/63ac2812183aa.png",
"screenshot": "https://bu.dusays.com/2023/03/03/6401bcbf1d33b.webp",
"url": "https://blog.zhheo.com/",
"description": "分享设计与科技生活",
"group": #根据你的博客来定义
}
1
<a href="https://blog.zhheo.com/" rel="external nofollow">张洪Heo-产品设计</a>
1
a(href='https://blog.zhheo.com/' rel="external nofollow") 张洪Heo-产品设计

友情链接曝光

本站注重每一个友情链接的曝光,如果你在意本站给贵站提供的曝光资源,那么你可能在以下地方看到贵站。

 1. 【NEW】页脚每次刷新会随机展示3个友情链接(高曝光)
 2. 页脚「更多」链接跳转到友链页面
 3. 页脚「鱼塘」跳转到友链鱼塘页面
 4. 导航栏「友链」分组中跳转到「友链鱼塘」查看所有友链最新的文章(使用友链朋友圈项目)
 5. 导航栏「友链」分组中跳转到「友情链接」查看所有友情链接
 6. 导航栏「友链」分组中跳转到「宝藏博主」随机跳转到一个友情链接
 7. 「鱼塘」页面「钓鱼」功能随机展示一个友链文章
 8. 「友情链接」页面「钓鱼」功能随机展示一个友链文章
 9. 「友情链接」页面「鱼塘mini」功能展示最近的友链文章

友情链接页面日UV平均在20左右。

鱼塘页面日UV平均在10左右。

关于推荐分类

推荐分类包含参与本站开发、提供设计灵感、捐助本站的优秀博主。目前捐助加入门槛为捐助¥30以上(请留言博客地址)或爱发电超过3个月的用户。

关于HA标签

HeoAward是针对博客设计优秀、使用模板时内容与模板完美契合。令人访问时眼前一亮的博客,每年一次。

 1. 我的名称:张洪Heo
 2. 网站地址:https://blog.zhheo.com/
 3. 描述:分享设计与科技生活
 4. 头像:https://bu.dusays.com/2022/12/28/63ac2812183aa.png

勾选你符合的条件:


评论
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果
引用到评论